₋ Thời gian học: 2 tuần (2 ngày / tuần).

₋ Địa điểm học: trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học.

₋ Số lượng học viên tối thiểu để mở lớp: 10 học viên.

₋ Đối tượng: Học sinh, sinh viên, học viên cao học, người đang làm nghiên cứu, kiểm nghiệm, xét nghiệm, công ty, cần kiến thức về quy định, tiêu chuẩn đánh giá xét duyệt của ISO 17025.

₋ Trình độ yêu cầu của học viên: đại học trở lên.

₋ Các tiêu chí được học:

+ Các yêu cầu về quản lý

Tổ chức

Hệ thống quản lý

Kiểm soát tài liệu

Xem xét các yêu cầu, đề nghị và hợp đồng

Hợp đồng phụ về thử nghiệm và hiệu chuẩn

Mua dịch vụ và đồ cung cấp

Dịch vụ đối với khách hàng

Phàn nàn

Kiểm soát việc thử nghiệm và hiệu chuẩn không phù hợp

Cải tiến

Hành động khắc phục

Hành động phòng ngừa

Kiểm soát hồ sơ

Đánh giá nội bộ

Xem xét của lãnh đạo

+ Các yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu chung

Nhân sự

Tiện nghi và điều kiện môi trường

Phương pháp thử nghiệm và hiệu chuẩn và phê duyệt phương pháp

Thiết bị

Liên kết chuẩn

Lấy mẫu

Quản lý mẫu thử nghiệm và hiệu chuẩn

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn

Báo cáo kết quả

₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Phan Thị Phượng Trang