Huỳnh Kiều Thanh, Phạm Thị Mỹ Tiên
Đạt giải ba
Tên đề tài: “Khảo sát sự biểu hiện của Β-amylase và cellulase A ngoại bào ở các chủng Bacillus subtilis sử dụng plasmid pHT01 và pHT43”
Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Hoàng